Par mums

LZA Eiropas Politikas Pētījumu Institūts - vadošais ES politikas pētījumu centrs Latvijā

 

Eiropas politikas pētījumu institūta (EPPI) izveide Latvijas Zinātņu Akademijā (LZA) ir vērsta uz integrāciju Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas (OECD) zinātniskajā infrastruktūrā.

2017. gada 6. jūnijā LZA prezidijs izveidoja Eiropas politikas pētījumu institūtu, kura vadību uzņēmusies akadēmiķe Inna Šteinbuka.

LZA EPPI mērķis ir sekmēt LZA Hartā un Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu, atbilstoši LZA attīstības stratēģijai veidot un realizēt pētnieciskos projektus un programmas, nodrošināt zinātnieku kvalitatīvu darbību un iesaistīšanu Eiropas politikas starpdisciplinārajā pētniecībā un sadarbībā.

Eiropas politikas pētījumu institūta galvenie uzdevumi ir:

  • Nodrošināt pētniekiem un citiem interesentiem iespēju iegūt zināšanas par Eiropas integrācijas starpdisciplināro problemātiku, sabiedrības attīstībai aktuālu pētniecības virzienu un projektu īstenošanu, īpaši ievērojot ekonomiskos, tiesiskos, politiskos un socioloģiskos aspektus, ar nolūku sekmēt LZA atpazīstamību starptautiskajā zinātniskajā vidē;
  • LZA pētnieciskā personāla iesaiste aktuālos pasaules un Eiropas pētījumos ar institūta mērķi saistītos pētniecības virzienos;
  • Pētniecisko kopprojektu veicināšana ar institūta mērķi saistītos pētniecības procesos.
  • Pēctecības veicināšana pētnieciskajā darbā. Latvijas un ārvalstu zinātnieku un ekspertu iesaistīšana institūta realizētajos projektos, kā arī modernu pētniecības metožu izmantošana institūta mērķa sasniegšanai;
  • Finanšu resursu piesaistīšana (projektu finansējums, Eiropas Savienības un dažādu fondu finanšu resursi);
  • Pētniecības rezultātu publicēšana.

EPPI aktīvi sadarbojas ar citām LZA struktūrvienībām, pētniecības un izglītības iestādēm, fondiem, sabiedriskajām un citām organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs, kā arī piedalās zinātnisku konferenču, semināru, simpoziju un citu zinātnisku sanāksmju organizēšanā valsts un starptautiskā mērogā, kā arī līdzdarbojas citu zinātniski pētniecisku institūciju rīkotos pasākumos Latvijas Republikā un ārvalstīs.